top of page

Adatvédelmi Nyilatkozat

2018.május 25.-től

 

1. Bevezető

A Franyó Kft. tevékenysége során kiemelten fontosnak tartja a személyes adatok védelmét. A rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos jogszabályoknak eleget téve kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályok betartásához szükségesek.

A Franyó Kft., mint a www.arboretumharkany.hu domain név alatt elérhető weboldal (a továbbiakban: Weboldal) üzemeltetője ezúton teszi közzé a Weboldal és a Weboldalhoz kapcsolódó szolgáltatások keretében végzett adatkezelésekre vonatkozó tájékoztatást.

A Weboldal használatának megkezdésével a Weboldalra látogató felhasználók elfogadják a jelen Adatvédelmi Szabályzatban (a továbbiakban: Szabályzat) foglalt valamennyi feltételt.

A szabályzat a következő hatályos jogszabályok alapján került kialakításra:

 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

 • 1995. évi CXIX. tv. a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről

 • 2001. évi CVIII. tv. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

 • 2008. XLVIII. tv. a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól

 • A Franyó Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a szabályzatot megváltoztassa. A módosított szabályzatot a Weboldal láblécébőlfolyamatosan elérhető arboretumharkany.hu/adatvedelem linken közzéteszi.

A Franyó Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a szabályzatot megváltoztassa. A módosított szabályzatot a Weboldal láblécéből folyamatosan elérhető arboretumharkany.hu/adatvedelem linken közzéteszi.

2. Az adatkezelő elérhetőségei

 •             Név: Franyó Kft.

 •             Székhely: 7815 Harkány Siklósi út 21.

 •             Telefon: +36 72 480 808

 •             E-mail: info@arboretumharkany.hu

 •             Weboldal: www.arboretumharkany.hu

 •             Cégjegyzékszám: 02-09-

 •             Adószám: 11547136-2-02

 •             Képviselő: Franyó János, ügyvezető igazgató

3. Fogalmak

személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet

hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is

adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik

nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges

adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele

adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is – személyes adatok feldolgozását végzi

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval

4. Az adatkezelő által folytatott egyes adatkezelések

4.1. A Weboldal látogatóinak adatai

4.1.1. Adatkezelő az általa üzemeltetett Weboldal látogatásakor sem a Felhasználó IP címét, sem más személyes adatot nem rögzít.

4.1.2. A Weboldalon tett látogatás során Adatkezelő a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. “cookie”-t) helyez el. Ezek alapján Adatkezelő a Felhasználók böngészési szokásaival kapcsolatos adatokat kezeli, és tárolja a munkamenet során megadott információkat, így biztosítja a Weboldal minél magasabb színvonalú működését és a felhasználói élmény növelését. A cookie-k használatához a Felhasználó a Weboldalon megjelenő layer segítségével járulhat hozzá.

4.1.3. Adatkezelő által üzemeltetett Weboldal html kódja webanalitikai mérések céljából független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. A mérés kiterjed a konverziók követésére is. A webanalitikai szolgáltató személyes adatokat nem, csak a böngészéssel kapcsolatos, az egyes egyének beazonosítására nem alkalmas adatokat kezel. Jelenleg a webanalitikai szolgáltatásokat a Google Inc. végzi (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043), a Google Analytics szolgáltatás keretében.

4.1.4. Adatkezelő a Facebook és a Google AdWords hirdetési rendszerein keresztül ún. remarketing hirdetéseket futtat. Ezek a szolgáltatók cookie-k, webes jelzők és hasonló technológiák használatával gyűjthetnek vagy kaphatnak adatokat az Arboretum Hotel weboldaláról és egyéb internetes helyekről. Ezeknek az adatoknak a felhasználásával mérési szolgáltatásokat nyújtanak, illetve hirdetéseket tesznek célzottá. Az így célzott hirdetések a Facebook és a Google partnerhálózatában szereplő további weboldalakon jelenhetnek meg. A remarketing listák a látogató személyes adatait nem tartalmazzák, személyazonosításra nem alkalmasak.

4.1.5. A cookie-k használatát a felhasználó saját számítógépéről törölni tudja, illetve a böngészőjében eleve megtilthatja alkalmazásukat. Ezek a lehetőségek böngészőtől függően, de jellemzően a Beállítások / Adatvédelem menüpontban tehetők meg.

4.1.6. További információ a Google és a Facebok adatvédelmi irányelveiről az alábbi elérhetőségeken olvasható: http://www.google.com/privacy.html és https://www.facebook.com/about/privacy/

4.2. Ajánlatkérés

4.2.1. Ajánlatkérés esetén a tartózkodással kapcsolatos adatokon túl a következő személyes adatok megadása szükséges: név, e-mail cím vagy telefonszám.

4.2.2. Az adatkezelés célja kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások iránt érdeklődő Felhasználóval, tájékoztatás, ajánlat küldése.

4.2.3. Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt, így Ajánlatkérés esetében azok Adatkezelőhöz történő érkezésétől számítva legfeljebb 30 napig kezeli, illetve, amíg a Felhasználó nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását.

4.2.4. Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása.

4.2.5. Az online ajánlatadó rendszer

4.2.5.1 tárhely-, valamint adatbázis oldali hardver, illetve a

szolgáltatáshoz kapcsolódóan a szükséges domain hátterét a Kft.

biztosítja.

4.2.5.2 szoftveres szolgáltatásának működését, illetve ehhez kapcsolódó-an a

tárhelyen kezelt fájlok, valamint az adatbázisokban kezelt mindenne-mű adat

adminisztrátori feladatait a Creative IT Information Technology Kft. végzi.

4.2.5.3 működésével kapcsolatban, bármilyen hardver vagy szoftver oldali

adatkezeléssel kapcsolatos műszaki kérdés esetén a 4.2.5.1 valamint 4.2.5.2

pontokban megjelölt adatkezelők, illetve közvetetten az adatgazda is

felvilágosítást adhat.

4.3. Szobafoglalás

4.3.1. Az Arboretum Hotelbe vendégeink e-mailben, telefonon, személyesen illetve a Weboldalon található ajánlatkérő rendszer segítségével foglalhatnak szobát.

4.3.2. Az ajánlatkéréshez/ szobafoglaláshoz a tartózkodással kapcsolatos adatokon túl a következő személyes adatok megadása szükséges: név, e-mail cím, telefonszám, nemzetiség, számlázási cím.

4.3.3. Ezeket az adatokat Adatkezelő a szobafoglalással kapcsolatos ügyintézésre, a Felhasználóval történő kapcsolattartásra, valamint szállásfoglalások nyilvántartása és teljesítése céljából használja fel.

4.3.4. Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt, így elsősorban az adott Felhasználóval fennálló szerződéses jogviszony fennállásának időtartama alatt kezeli (mely időszak végeztével az érintett Felhasználóra vonatkozó, általa megadott adatok törlésre kerülnek), illetve – a kötelező adatkezeléshez (így különösen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §-ában foglalt megőrzési kötelezettség esetén) szükséges adatok kivételével – amíg a Felhasználó nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza a hozzájárulását.

4.3.5. Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása, illetve kötelező adatkezelés esetén az adatkezelést elrendelő jogszabály.

 

4.4. Hírlevél

4.4.1. A Weboldalon a Felhasználónak lehetősége van külön erre rendszeresített felületen, valamint az ajánlatkérésre, illetve szobafoglalásra szolgáló felületen kizárólag az Adatkezelő hírlevelére feliratkozni. Ezen túl a vendég a szállodába érkezéskor  kitöltött bejelentkező formanyomtatványon is hozzájárulását adhatja hírlevelek küldéséhez. Adatkezelő a hírlevélre feliratkozó Felhasználóknak általában havonta, de hetente legfeljebb egy alkalommal újdonságokat, híreket és ajánlatokat tartalmazó online hírleveleket és elektronikus direkt marketing üzeneteket kézbesít.

4.4.2. A hírlevélre való feliratkozáshoz a név és e-mail cím megadása kötelező, ami elengedhetetlen az üzenetek kézbesítéséhez.

4.4.3. Az adatokat az Adatkezelő mindaddig kezeli, ameddig azok törlését a Felhasználó nem kéri, illetve hozzájárulását vissza nem vonja.

4.4.4. A leiratkozás lehetőségét minden hírlevélben egy közvetlen link biztosítja.

4.4.5. Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása.

4.4.6. A megadott személyes adatok valódiságáért a Felhasználó felel.

4.4.7. A hírlevélküldés technológiai hátterét
4.4.7.1 egyrészről a https://www.wix.com/ üzemeltetője biztosítja, aki adatfeldolgozóként szerverén tárolja a feliratkozók adatait, és online
felületén lehetővé teszi hírlevelek kiküldését. Az üzemeltető egyúttal biztosítja saját GDPR megfelelősségét is, amit a saját adatkezelési
nyilatkozatában részletesen taglal. 

4.5. Direkt marketing
4.5.1. Adatkezelő által szervezett promóciókban, nyereményjátékokra tör-ténő
regisztrációk során Felhasználó hozzájárulását adhatja adatai direkt
marketing célra történő felhasználására.
4.5.2. A promócióban ill. nyereményjátékban megadott név, e-mail ill.
pos-tacímre ezután Adatkezelő újdonságokat, híreket és ajánlatokat
tartalmazó direkt marketing üzeneteket kézbesít.
4.5.3. Az adatokat az Adatkezelő mindaddig kezeli, ameddig azok törlését a
Felhasználó nem kéri, illetve hozzájárulását vissza nem vonja.
4.5.4. Az online direkt marketing üzenetekről a leiratkozás lehetőségét
min-den e-mailben egy közvetlen link biztosítja.
4.5.5. Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása.
4.5.6. A megadott személyes adatok valódiságáért a Felhasználó felel.
 

5. Az adatkezelés biztonsága

5.1. A Weboldal a WIX Ltd. szerverén található.

5.2. Adatkezelő az adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

5.3. A Franyó Kft. a szerver üzemeltetőivel együtt olyan technikai, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatok biztonságáról, ami az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

6. Az érintettek jogai és jogérvényesítésük

6.1. Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését a hírlevelek láblécében található linken vagy az Adatkezelő 2-es pontban meghatározott bármelyik elérhetőségén.

6.2. Az érintett kérelmére Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

6.3. Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában, ingyenesen megadni a tájékoztatást.

6.4. A valóságnak meg nem felelő személyes adatot az Adatkezelő helyesbíteni köteles.

6.5. A személyes adatot Adatkezelő törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, ha az adatkezelés célja megszűnt, az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, vagy azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

6.6. Adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

6.7. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el, a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

6.8. Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő köteles az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

6.9. A Franyó Kft. az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

6.10. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a következő elérhetőségeken lehet élni:

 •             Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

 •             Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

 •             Telefon: 06-1-391-1400

 •             Fax: 06-1-391-1410

 •             E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 •             Weboldal: naih.hu

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A perre a Baranya Megyei Bíróság az illetékes.

 

Üdvözöljük az Arboretum Hotel oldalán!

Az oldal böngészésével Ön elfogadja az alábbi felhasználási feltételeket. Fogalom meghatározások

személyes adat: Az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;

adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

adatzárolás: Az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.

adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

adatfeldolgozás: Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik

adatfeldolgozó: Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – személyes adatok feldolgozását végzi.

érintett: Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy, akire vonatkozóan az adatkezelés folyik. Jelen Szabályzat alapján a nol.hu, noltv.hu és nolblog.hu felhasználói érintettek.

különleges adat:

a) a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

Hatóság: A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Elérhetősége: ugyfelszolgalat@naih.hu +36-1-3911400 Jogalap Személyes adat akkor kezelhető, ha: a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy

b) azt törvény elrendeli. Törvény közérdekből – az adatok körének kifejezett megjelölésével – elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett hozzájárulása, különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg. Az Infotv. 6. § (7) bekezdése alapján az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt, vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott személyes adatok tekintetében.

Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában

• a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy

• az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

 Tájékoztatáshoz való jog

A személyes adattal érintett személy kérelmezheti az adatkezelőnél:

a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,

b) személyes adatainak helyesbítését, valamint

c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező.

Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő az érintett hozzájárulása alapján kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Kötelező adatkezelés esetén a tájékoztatás megtörténhet az előző bekezdés szerinti információkat tartalmazó jogszabályi rendelkezésekre való utalás nyilvánosságra hozatalával is.

Ha az érintettek személyes tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, a tájékoztatás megtörténhet az alábbi információk nyilvánosságra hozatalával is:

a) az adatgyűjtés ténye, b) az érintettek köre, c) az adatgyűjtés célja, d) az adatkezelés időtartama,

e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,

f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek ismertetése, valamint

g) ha az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vételének van helye, az adatkezelés nyilvántartási száma.

A személyes adattal érintett személy kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

Az érintett tájékoztatását az adatkezelő csak az Infotv. 9. § (1) bekezdésében, valamint a 19. §-ban meghatározott esetekben tagadhatja meg. A felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) fordulás lehetőségéről.

Adatok törlése, zárolása

A személyes adatot törölni kell, ha

• kezelése jogellenes;

• az érintett kéri;

• az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

• az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

• azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Kezelt adatok módosítása, helyesbítése. Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.

Jogorvoslat

A Hatóság eljárása

A Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

A Hatóság a bejelentés érkezésétől számított két hónapon belül a bejelentőt értesíti a vizsgálat eredményéről, a vizsgálat lezárásának indokáról, esetleges intézkedéséről.

A bíróság eljárása

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

• ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

• ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

• törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Ha az érintett az adatkezelőnek az előzőek szerinti döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a bejelentés megvizsgálására szabott határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

A felhasználási feltételek módosításának lehetősége

Az Arboretum Hotel fenntartja a jogot, hogy jelen felhasználási feltéteket a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított felhasználási feltételeket.

A szolgáltatás

A szolgáltatás jelenti a www.arboretumharkany.hu alatt elérhető internetes weboldalt, és annak összes szolgáltatását és funkcióját. A szolgáltatást a Franyó Kft. nyújtja, mellyel kapcsolatban Ön megérti és elfogadja az alábbiakat:

(a) Szervereink automatikusan regisztrálják felhasználóink IP-címét, az általuk használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát és néhány más információt. Ezeket az információkat kizárólag összesített és feldolgozott (aggregált) formában hasznosítjuk, szolgáltatásaink esetleges hibáinak kijavítása, minőségük javítása érdekében és statisztikai célokra. Ezen adatokat a felhasználók által megadott egyéb adatokkal semmilyen formában nem kapcsoljuk össze.

(b) Sütik használatára vonatkozó szabályzat

Egyes szolgáltatásaink egyedi azonosítót, úgynevezett cookie-t helyeznek el felhasználóink számítógépén. A cookie-k kizárólag a felhasználók autentikálásának megkönnyítését és perszonalizációs szolgáltatásaink működését szolgálják, más célra nem vesszük őket igénybe. A cookie-fogadás felhasználói tiltása szolgáltatásaink igénybevételének nem akadálya, azonban a szájt perszonalizációs lehetőségeit igénybe venni és a regisztrációhoz kötött tartalmakat megtekinteni technológiai okok miatt csak cookie-t fogadó számítógépről lehetséges.

A Webhely használatával elfogadod az oldal sütikre vonatkozó összes aktuális irányelvét, valamint adatvédelmi nyilatkozatát. A sütik a böngésző által a felhasználó eszközére helyezett, kisméretű szöveges azonosítást és információgyűjtést végző állományok. A cookie egy egyedi számsorból áll, és elsősorban a weblapot letöltő számítógépek és egyéb eszközök megkülönböztetésére szolgál.

A Webhely látogatása során létrehozott sütik többféle kategóriába tartozhatnak:  Alapműködést biztosító cookie-k: olyan sütik, amelyek nélkül a weboldal nélkülözhetetlen szolgáltatásai nem lennének képesek megfelelően működni.  Teljesítményt növelő cookie-k: ezen cookie-k információkat gyűjtenek arról, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalt. Például hogy melyek a leggyakrabban látogatott rovatok és a leglátogatottabb cikkek. Ezeket a cookie-kat a felhasználói élmény javításának és fenntartásának érdekében, statisztikai célokra használ fel weboldalunk.  Funkcionális cookie-k: a cookie-k lehetővé teszik, hogy a weboldal megjegyezzen bizonyos korábban bevitt adatokat, például a személyes beállításaidat.  Targeting/hirdetési cookie-k: ezek a cookie-k segítenek abban, hogy hirdetési felületeinken keresztül olyan ajánlatokat juttathassanak el Hozzád, amelyek a leginkább megfelelnek érdeklődési köreidnek.

A fenti szolgáltatások biztosítása során a weboldal harmadik felekkel is együttműködhet, de számukra a Webhely személyes adatot csak a felhasználó előzetes értesítésével és beleegyezésével, vagy határozati utasítás esetén (pl. jogi szerv felszólítására) adhat ki. A cookie-k által gyűjtött információkat a Webhely nem értékesíti, adja bérbe vagy terjeszti egyéb módon harmadik fél számára, kivéve azon szolgáltatások biztosításához szükséges mértékben, amely szolgáltatásokhoz ezen információt előzetesen és önkéntesen megadtad. A Webhely független, harmadik felek felügyelete alá tartozó, és azok által fenntartott oldalakra mutató hivatkozásokat tartalmazhat. Mivel a Webhely nem ellenőrzi az információk ilyen harmadik felek általi használatát, minden szóban forgó esetben a harmadik fél adatvédelmi irányelvének rendelkezései az irányadóak, amelyért a webhely felelősséget nem vállal, és jogilag felelősségre nem vonható.

A Webhely fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint bármikor módosítsa jelen szabályzat bármely részét. Kérjük, hogy rendszeresen látogasson el erre az oldalra és tájékozódjon az esetleges változásokról. Amennyiben az Adatvédelmi irányelv változásainak közzétételét követően továbbra is használja ezt a weboldalt, az a változások és az aktuális irányelvek általad való elfogadásának minősül.

Az számítógépedet érintő sütik beállítását szabályozhatod a böngésződben, illetve a harmadik féltől származó sütikről és azok beállításairól az alábbi weboldalon tájékozódhatsz: http://www.youronlinechoices.com/hu/ad-choices

(c) Külső hirdető cégeket is használunk hirdetéseink megjelenítésére, amikor meglátogatja webhelyünket. Ezek a cégek felhasználhatnak egyes adatokat (nem használhatják fel azonban nevét, e-mail címét vagy telefonszámát) ezen vagy más webhelyen végzett látogatásáról, annak érdekében, hogy megfelelő (és Önt érdeklő) hirdetéseket biztosíthassanak.

(d) Egyes szolgáltatásaink igénybevételéhez felhasználóinknak regisztrációs kérdőívet kell kitölteniük. A regisztráció során keletkező információkat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeljük, azokhoz illetéktelenek nem férhetnek hozzá.

(e) Egyes információkat összesített és feldolgozott formában egyes partnereink rendelkezésére bocsáthatunk abból a célból, hogy a felhasználók érdeklődésének megfelelően fejleszthessük szolgáltatásainkat. Egyes információkat statisztikai formában nyilvánosságra hozhatunk annak érdekében, hogy szolgáltatásaink működéséről tájékoztassuk az érdeklődőket.

A felhasználók egyedi elérésére alkalmas adatok

A felhasználók egyedi elérésére alkalmas adatokat (például e-mail címeket) kizárólag a felhasználó által előzetesen jóváhagyott célra vesszük igénybe, azokat a felhasználó előzetes írásbeli engedélye nélkül (a törvényben előírt kivételektől eltekintve) harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adjuk át. Amennyiben szolgáltatás-kínálatunk bővítése ezt szükségessé teszi, egyes ritka esetekben tájékoztató anyagokat küldünk felhasználóinknak.

A felhasználók fizikai elérésére alkalmas adatok

A felhasználók fizikai elérésére alkalmas adatokat kizárólag akkor gyűjtünk, ha az adott szolgáltatás jellege ezt nélkülözhetetlenné teszi. Adatokat kizárólag a felhasználó által előzetesen jóváhagyott célra vesszük igénybe, azokat (a törvényben előírt kivételektől eltekintve) harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adjuk át.

Linkek

Szolgáltatásunk tartalmaz olyan kapcsolódási pontot (linket), amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adat- és információvédelmi gyakorlatáért a arboretumharkany.hu nem vállal felelősséget.

Nyilvános kommunikációs lehetőségek

A szolgáltatásaink részét képező nyilvános kommunikációs csatornákat minden felhasználónk saját felelősségére veszi igénybe. A különböző hozzászólások szerzői joga adott felhasználót illeti, ugyanakkor a xavinhotelharkany.hu jogosult azokból korlátozás nélkül idézni, illetve azokat sokszorosítani. A hozzászólások harmadik fél által csak személyes használatra nyomtathatók, tölthetőek le, illetve terjeszthetők, és kizárólag a Xavin Kft. írásbeli hozzájárulásával lehet őket felhasználni. Felhívjuk felhasználóink figyelmét, hogy a nyilvános kommunikációs csatornákon megjelenő hozzászólásokra, a nyilvános közlésekre érvényes különböző jogszabályok az irányadóak (1986. évi II. törvény, 1978. évi IV. törvény).

A Franyó Kft. fenntartja magának a jogot, hogy minden további értesítés nélkül törölje azon hozzászólásokat, amelyek:

– védjegyet sért,

– mai vagy történelmi – magyar vagy külföldi – közszereplő, közismert ember neve, kivéve, ha ez a felhasználó anyakönyvezett neve.

– más személy jogos és méltányolható érdekeit sértő név,

– obszcén vagy trágár kifejezés,

– rasszista, mások vallását, nemzeti, nemzetiségi, szexuális vagy politikai és világnézeti hovatartozását gyalázó, sértő kifejezés és magatartás,

– burkolt vagy nyílt reklámhordozónak tekinthető.

Jogellenes vagy jogosulatlan tevékenységek

A jogellenes vagy jogosulatlan tevékenységek magukba foglalják például – de nem kizárólagosan – az alábbiakat:

– Az Arboretum Hotel internetes weboldalának bármely részének módosítása, adaptációja vagy visszafejtése;

– Bármely automatikus alkalmazás, keresőrobot, illetve bármely más olyan alkalmazás használata, amellyel az Arboretum Hotel internetes weboldala vagy annak bármely része elérhető, módosítható vagy indexelhető;

– Az Arboretum Hotel számítástechnikai rendszerébe történő jogosulatlan behatolás vagy behatolási kísérlet (hacking);

– Arboretum Hotel internetes weboldal bármely részének újraformázása vagy szerkesztése;

– Megszerzett anyagok publikálása;

– Vírusok, férgek, hibák, trójai falovak vagy bármely más destruktív elemek közzététele vagy továbbítása;

– Olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek jogellenesek vagy jogellenes tevékenységre buzdítanak, esetleg azt hirdetik;

– Hamis vagy félrevezető információrendelkezésre bocsátása.

Szerzői jogok

A www.arboretumharkany.hu honlap szerzői jogvédelem alatt áll. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Honlapon megjelenített, nem Felhasználóktól származó valamennyi tartalomnak, bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak.

Szolgáltató valamennyi, a honlapon szereplő védjegy (márkanév, logó stb.) használatára jogosult. A regisztráció, a honlap használata, illetve a jelen pont egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot felhasználónak a honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására.

A honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl ezen szellemi alkotások a szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók. Felhasználó jogosult a honlapot tanulmányozni, arról nyomtatással, lemezre történő letöltéssel és más személy részére történő továbbítással kivonatos másolatot készíteni, azonban minden felhasználás kapcsán feltüntetve a szolgáltató nevét és elérhetőségét.

Tilos a honlap bármely részének másolatát értékesíteni vagy továbbítani kereskedelmi haszonért, tilos továbbá a honlap bármely részének megváltoztatása vagy bármely más műbe, publikációba, honlapba építése, akár elektronikus, akár hagyományos formában. Az itt leírtakon kívül a szolgáltató semmilyen egyéb felhatalmazást, jogot nem biztosít felhasználó részére a honlappal, a honlapon elérhető tartalmakkal kapcsolatban.

 Nemzetközi használat

Az internet globális természetéből fakadóan Ön hozzájárul ahhoz, hogy az interneten minden, a felhasználói magatartásra és elfogadható tartalomra vonatkozó helyi szabályt betart. Tudomásul veszi azt, hogy minden személyes adatot, információt és felhasználó által létrehozott tartalmat Magyarország területén, az Európai Unióban kontrollálnak, dolgoznak fel és tárolnak. A xavinhotelharkany.hu keretrendszerében vagy az azon keresztül elérhető és/vagy megjelenített szolgáltatások, termékek, funkciók és minden anyag, információ minden szavatosság nélkül, “ahogy vannak”, úgy bocsáttatnak rendelkezésre.

bottom of page